Landgoed Julianahoeve

Landgoed- en natuurontwikkeling die in nauwe samenwerking met diverse partijen tot stand is gekomen.

 • Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • Gemeente Deurne
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap Aa en Maas
 • Voormalig eigenaar van het landgoed a.s.r. (als opdrachtgever)
 • Nieuwe particuliere eigenaar

Binnen dit plan is het voormalige melkveebedrijf omgevormd naar een landgoed met woonfunctie. Tevens is het landgoed onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) gerangschikt. We hebben het inrichtingsplan opgesteld voor het nieuwe landgoed met de aanwezige woning en bijgebouwen. Van de 5 ha is bijna 4 ha omgevormd tot nieuwe natuur. We hebben het proces van tekentafel tot uitvoering begeleid.

Buitenplaats Soeterbeek

Op landgoed Soeterbeek staat een nieuwe generatie aan het roer, die vastbesloten zich volledig in te zetten voor de revitalisatie van de historische buitenplaats. Op basis van de landgoedvisie -opgesteld door Klement2 Rentmeesters- ontwikkelden we een prachtig plan, samen met:

 • Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap De Dommel

Op basis van het plan wordt 8,5 hectare landbouwgrond omgevormd naar nieuwe natuur. Een deel van het plangebied is gelegen in het Natuurnetwerk Brabant. Bij de functiewijziging van agrarisch naar natuur wordt het daarin gewenste natuurtype nagestreefd. Een groot deel van het plangebied was echter niet begrensd als Natuurnetwerk Brabant. Om tot een gedegen plan hebben we samen met pachters, omliggende agrariërs en de provincie Noord-Brabant gekeken naar de ligging en de eigenschappen van de percelen, om te komen tot het passend natuurtype en het gewenste natuurbeheer. In overleg met betrokkenen zijn landbouwpercelen geruild, waardoor buiten de huiskavels van de buitenplaats ruimte blijft voor agrarische bedrijfsvoering, en de kavels met potentiële hoge meerwaarde voor natuur worden omgevormd. Hiervoor heeft een herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant plaatsgevonden. Met de pachters worden nadere afspraken gemaakt wat betreft het beheer van de percelen, waarvoor nieuwe ondernemingsvormen mogelijk zijn.

Landgoederen Kasteel Puth & Hoeve Steenenis

Waterschap Limburg werkt aan de renaturering van de Geleenbeek, in het kader van het project ‘Corio Glana’, een project getrokken door provincie Limburg in samenwerking met diverse overheidspartners. De belangrijkste doelen van het project zijn:

 • herstel van de Geleenbeek en het benutten van kansen voor natuurontwikkeling
 • verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen van recreatieve routes
 • verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie
 • creëren van toegevoegde waarde voor recreatiebedrijven en de landbouw

Een van de deelgebieden van het project ‘Corio Glana’ bevindt zich binnen de gemeente Voerendaal. De plannen van Corio Glana raken de landgoederen Kasteel Puth, Hoenshuis en Hoeve Steenenis.
De gekanaliseerde Geleenbeek is aan de noordelijke zijde van de landgoederen de grens van het particulier eigendom. Het waterschap wilde de Geleenbeek herstellen en de beek weer laten meanderen. De strook grond in eigendom van het waterschap, waarin de huidige beekloop zich bevindt, bleek echter onvoldoende breed om deze meandering te kunnen realiseren. Daarom zou de nieuwe beekloop over het eigendom van de particuliere landgoederen moet lopen.
De landgoedeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en zelfs meer te doen dan de originele plannen van beekherstel, namelijk door een aantrekkelijkere flora en fauna in het gebied te creëren door herstel van het volledige beekdal.
Om tot beheerbare eenheden te komen zijn verschillende percelen geruild. Ook heeft biologische landbouw een prominentere rol met ontwikkelingsruimte binnen de landgoederen gekregen. Wij hebben in dit project het proces begeleid en ervoor gezorgd dat ieders belangen gehoord en gewogen werden om zo tot een integraal inrichtings- en beheerplan te komen.

Landgoed Hoeve Terlinden

Binnen een van de deelgebieden van het project “Corio Glana”, zoals hierboven beschreven, ligt landgoed Hoeve Terlinden. Ook in dit gebied wilden Provincie Limburg, gemeente Nuth en waterschap Limburg:

 • de Geleenbeek weer laten meanderen
 • nieuwe natuur realiseren
 • het landschap versterken
 • de recreatieve beleving en ontsluiting van het gebied verbeteren

In overleg met de particuliere landgoedeigenaar en waterschap Limburg heeft een kavelruil plaats gevonden, en kon de renaturering van de beekloop worden uitgevoerd.  de Geleenbeek was hier ooit een rechte sloot en mocht het de naam beek eigenlijk niet dragen. Nu is het weer een heuse natuurbeek. Een beek met plaatselijk steile randen, veel bochten en streekeigen vegetatie. Het beheer van het natuurterrein wordt gedaan door het weiden met schapen, en incidenteel gemaaid.
Wij hebben het proces begeleid en verzorgd dat ieders belangen gehoord en gewogen werden om tot een integraal inrichtings- en beheerplan te komen.

Wij zijn u graag van dienst

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.