Wat doen we

Het SOM Turboteam initieert en begeleidt ontwikkelopgaven die waarden en kwaliteit toevoegen aan een gebied. Onze focus ligt op de ontwikkelopgaven die bijdragen aan de provinciale Natuurnetwerken.
Afhankelijk van de ontwikkelopgave kan de aanpak verschillen, telkens op maat afgestemd op de kenmerken van het gebied en de wensen en belangen van partijen.
WERKwoorden:verbinden, verbeteren en versnellen.

Wij werken voor:

 • Publieke partijen
 • Bedrijven
 • Particulieren

We richten ons met name op het zuidelijke en oostelijke deel van Nederland.

Natuur-, landschaps- en wateropgaven

Onze focus ligt op natuur-, landschaps-, en wateropgaven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kwalitatieve ontwikkeling van het landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De ontwikkeling en duurzaam beheer van nieuwe natuur
 • Het versterken van de landschappelijke kwaliteit
 • Het stimuleren van duurzaam agrarisch ondernemen
 • Het ruimtelijk en functioneel inpassen van duurzaam waterbeheer

Bijvoorbeeld in het kader van:

 • PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)-opgaven
 • Natuurnetwerken
 • Landgoedontwikkeling
 • Natuurcompensatie bij functiewijziging
 • Herstel beeklandschap
 • Waterbeheermaatregelen

De ontwikkelopgaven vragen vaak om specialistische aandacht voor:

 • Herbestemming van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • Natuurschoonwet rangschikkingen (NSW)
 • Nieuwe ondernemingsvormen in en met de natuur

Strategisch Omgevings Management (SOM)

Ontwikkelopgaven worden aangepakt in de vorm van een gebiedsontwikkeling. De ervaring leert dat deze aanpak de beste resultaten oplevert. Een goede voorbereiding is daarbij meer dan het halve werk. Een zorgvuldige stakeholderanalyse vormt de basis.
Daarbij worden wensen en belangen van de belanghebbenden in kaart gebracht, zowel publiek als privaat.

In het proces gaan we voor u op zoek naar wederzijds voordeel bij het realiseren van de gebiedsopgave. Dit pakken we aan volgens de zogenaamde Mutual Gain Approach, oftewel:
Hoe kunnen we het voor iedereen aantrekkelijk maken?

De rentmeester van het SOM Turboteam opereert als gebiedsregisseur en vormt daarmee de verbindende schakel tussen publieke en private partijen. We gaan in gesprek met de partijen in het gebied en gaan aan de slag om lokale initiatieven van private partijen te stimuleren en te verbinden. Publieke partijen stellen veelal de voorwaarden vast en geven aan hoe zij kunnen faciliteren. Door deze aanpak komen we gezamenlijk met de partijen in het gebied tot maatwerk in oplossingsvoorstellen en uitvoeringsplannen. Zo wordt de gebiedsopgave voor publiek en private partijen: Een gedeeld belang met ook een gedeelde verantwoordelijkheid.

Grondverwerving en kavelruil

Om een ontwikkelopgave te realiseren is het vaak nodig om gronden te verwerven of te ruilen.
Afhankelijk van de omvang van de opgave kan kavelruil een passend praktijkinstrument zijn.
Het SOM Turboteam zet zich in om grondverwerving en ruiling voortvarend voor elkaar te krijgen. We gaan op zoek naar het wederzijds voordeel voor de belanghebbenden wat betreft grondeigendom en gebruik.

Wij zijn u graag van dienst

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.